01

Voorwoord en leeswijzer

02

Dit was ons jaar: 2021

03

Speerpunten kwaliteit

04

Zuidwester in getallen

05

Waar leggen we de focus in 2022?

06

Medezeggenschap

Waar leggen we de focus in 2022?

We zijn één organisatie en organiseren op eenzelfde wijze waar mogelijk en leveren maatwerk waar nodig

De focus op kwaliteit in 2022 valt samen met de ambities uit de meerjarenstrategie 2021-2026. In 2022 geven we in samenspraak met medewerkers en cliënten praktische invulling aan de volgende ambities uit de meerjarenstrategie.

1 Zuidwester biedt cliënten persoonsgerichte zorg en ondersteuning

– Een sterke driehoek van cliënt, verwant en medewerker
De driehoek van cliënt–verwant–medewerker is de basis om tot persoonsgerichte zorg te komen. In de praktijk zien we dat deze driehoek nog niet optimaal wordt benut. Het blijft een uitdaging om continu met elkaar in dialoog te zijn hoe ‘Mijn Plan’ voor de cliënt ingevuld wordt, binnen de mogelijkheden die er zijn. In 2022 richten we ons op het kwantitatief en kwalitatief inzetten van de rol van persoonlijk begeleider, en op het versterken van de driehoek door meer het contact en de verbinding op te zoeken.

– Borging van de zorgcyclus en bedrijfsvoering  
De basis van persoonsgerichte zorg voor onze cliënten blijft het werken in de zorgcyclus. Het vraagt blijvend aandacht van medewerkers om vanuit de ondersteuningsvraag van de cliënt te werken. En om in de driehoek (cliënt, verwant, persoonlijk begeleider) te zoeken naar het meest passende antwoord. Daarbij wordt rekening gehouden met een gezonde bedrijfsvoering, gebaseerd op een cliëntagenda en een daarbij passend basisrooster. In de regio’s en binnen de ondersteunende diensten is kennis en ondersteuning beschikbaar om de teams te ondersteunen bij de zorgcyclus rond de individuele cliënt, zodat deze op orde en actueel is en voldoet aan de kwalitatieve standaard.

– Borgen van de Wet zorg en dwang in het Wzd-bureau
In 2021 zijn de processen om uitvoering te geven aan de Wet zorg en dwang (Wzd) ingericht. Daar is projectmatig invulling aan gegeven. In de dagelijkse praktijk zien we dat een juiste toepassing van de wet en het ondersteunen van medewerkers hierbij blijvend aandacht vraagt. Zowel op inhoudelijk als op technisch vlak. Veel van de acties die hierbij horen zijn regio-overstijgend en vragen om een centrale en coördinerende rol. Om die reden zal in januari 2022 gestart worden met het Wzd-bureau onder het Expertisecentrum. De taken van het Wzd-bureau worden onder andere het opvolgen van vragen vanuit het primair proces, het dienen als voorportaal voor de Wzd-functionarissen en het opstellen en genereren van managementinformatie. Hiermee beogen we dat het Wzd proces effectiever en efficiënter wordt, en dat de inhoud van de zorg die onder de Wzd valt beter wordt geduid waardoor er gestuurd kan worden op kwaliteit.

– Maatwerk per doelgroep vanuit ontwerptafels
We zijn er voor mensen met een beperking, binnen de doelgroepen ‘ernstig meervoudige beperking’, ‘matig tot ernstige verstandelijke beperking’, ‘licht verstandelijke beperking’ en ‘niet aangeboren hersenletsel’. De meerjarenstrategie is erop gericht om meer maatwerk per doelgroep te gaan bieden.

En medewerkers de kans te bieden optimaal invulling te kunnen geven aan die bedoeling. Tijdens de ontwerptafels in Q1/2022 zal met medewerkers invulling gegeven worden aan thema’s per doelgroep. Welk leefklimaat maakt dat cliënten zich goed ondersteund voelen en zich kunnen ontwikkelen? Wat is voor deze doelgroep de meest passende methodiek in de zorg, ondersteuning en behandeling? Hoe kan de zeggenschap voor de cliënt vergroot worden? En in hoeverre sluit de individuele begeleiding, besteding van de dag en behandeling nu echt aan op de ondersteuningsvraag? Uit de ontwerptafels volgt een meerjarenagenda welke stappen genomen moeten worden, generiek en per doelgroep. Daaruit zal blijken welke activiteiten hier in 2022 uit volgen.

2 Zuidwester is een aantrekkelijke werkgever

De druk op de arbeidsmarkt is onverminderd hoog. Dit betekent dat het zijn van een aantrekkelijk werkgever voor bestaande en potentiële medewerkers van groot belang is en blijft. Het duurzaam inzetbaar houden van onze medewerkers is van een projectstatus in 2021 overgegaan naar reguliere activiteiten in 2022. De activiteiten om de vakbekwaamheid van medewerkers op peil te krijgen en te houden, lopen door in 2022. Denk hierbij aan onder andere aan medewerkers die erkenning krijgen voor hun in het werk verworven competenties, de zogenaamde EVC-trajecten.

3 Wij zijn een duurzame organisatie, die toekomstbestendig is

Zuidwester wil een duurzame organisatie en bedrijfsvoering inrichten, zodat we ook in de toekomst wendbaar zijn en de uitdagingen die op ons afkomen, aan kunnen. Belangrijk uitgangspunt voor de komende jaren is: we zijn één organisatie en organiseren op eenzelfde wijze waar mogelijk en leveren maatwerk waar nodig.

We nemen initiatieven om in te spelen op ontwikkelingen in onze omgeving

In de meerjarenstrategie heeft de relatie met onze omgeving een belangrijke plek gekregen. We willen sensitief zijn naar onze omgeving en proactief inspelen op kansen en ontwikkelingen. En de impact van ons handelen op de omgeving mee laten wegen in de besluiten die we nemen.

Daarnaast is er een aantal concrete initiatieven in relatie tot onze omgeving die ook in 2022 speerpunt zijn:

– We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
– We zoeken samenwerkingspartners gericht op continuïteit en kwaliteit van zorg

Deel deze pagina!
Terug naar boven