01

Voorwoord en leeswijzer

02

Dit was ons jaar: 2021

03

Speerpunten kwaliteit

04

Zuidwester in getallen

05

Waar leggen we de focus in 2022?

06

Medezeggenschap

Speerpunten kwaliteit

Hoe werkten we aan onze kwaliteit in 2021?

We zien ook steeds weer nieuwe uitdagingen in ons vakgebied

Jaarlijks beoordelen we als Zuidwester onze eigen kwaliteit. Dit is afgesproken in het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, maar het helpt ons ook om stil te staan bij de vraag of we nog het goede doen met en voor de cliënten. Daarom hebben we ook in 2021 weer alle teams van Zuidwester gevraagd om samen te reflecteren op het thema kwaliteit. We hebben daarnaast de mening van de cliënten gepeild in het Cliënttevredenheidsonderzoek en we hebben de Centrale Cliëntenraad, ervaringsdeskundigen en de ondernemingsraad gevraagd om mee te praten tijdens de kwaliteitsgesprekken die we in iedere regio hebben georganiseerd.

In de vijf jaar dat we nu kwaliteitsreflecties uitvoeren, hebben we een duidelijk beeld gekregen van waar we staan en wat we moeten doen om onze doelen te bereiken. Zo zorgden de veranderingen van meerjarenplan

Route 2020 aanvankelijk voor een flinke opschudding, maar zien we nu, bij de evaluatie van Route 2020, dat steeds meer teams en vooral cliënten de vruchten plukken van de nieuwe aanpak. Door een steeds betere ondersteunende structuur zijn we in staat de cliënt nog meer centraal te stellen.

We zien ook steeds weer nieuwe uitdagingen in ons vakgebied. Een deel daarvan is niet alleen Zuidwester-gerelateerd. Op landelijk niveau zien we dat de gehandicaptenzorg te maken heeft met krapte op de arbeidsmarkt, waardoor vacatures moeilijk in te vullen zijn. Ook hebben we te maken met een doelgroep met een veranderende ondersteuningsvraag. Die ontwikkelingen vragen om extra aandacht. Medewerkers vragen om andere kennis en ondersteuning om de juiste begeleiding te kunnen bieden aan de veranderende doelgroep. Wanneer medewerkers het gevoel hebben grip te hebben op het werk, bevordert dit ook het werkplezier.

Waar komen we vandaan en hoe staan we er nu voor?

Naar aanleiding van de inhoud van het kwaliteitsrapport van 2020 gingen we in 2021 aan de slag met de volgende speerpunten:

1 Werken aan passende zorg voor de cliënten

– Inhoudelijk borgen van zorg en ondersteuning, onder andere door de verkenning van samenwerking met andere partijen
We hebben de zorgcyclus rond de cliënt weer een stuk meer eigen gemaakt. Door systematisch te werken en gebruik te maken van tools als Mijn Plan en Dit vind ik ervan! zijn we steeds meer in staat passende zorg te bieden aan de cliënten. Bij dit proces hebben we ook invalkrachten betrokken. Vaste invalkrachten hebben ook taken als persoonlijk begeleider gekregen en kregen daarmee uitgebreide toegang tot systemen, zodat de zorgcyclus kan doordraaien wanneer er even geen vast personeel is.

Ook hebben we gewerkt aan passende zorg voor cliënten door samenwerking te zoeken met andere partijen. Vanuit ons eigen Expertisecentrum zijn we gestart met acht regionale poliklinieken. Hierdoor kunnen ook andere organisaties in de gehandicaptenzorg gebruik maken van onze kennis en expertise.

Daarnaast werkten we in Zeeland met zorginstellingen Gors en Tragel aan een samenwerkingsverband rondom medische zorg. In Rotterdam zijn we in gesprek gegaan met Antes, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, en de zorgkantoren CZ en ZK om samen te werken aan aanbod voor cliënten die tot nu toe tussen de wal en het schip vielen van de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

– Afronden implementatie en borging Wet zorg en dwang
Vrijwel alle medewerkers uit het primair proces, de gedragsdeskundigen en de zorgmanagers hebben in 2021 het leertraject gevolgd over de Wet zorg en dwang (Wzd). Daarnaast zijn verschillende informatiebronnen beschikbaar gesteld over het werken met de Wzd en werd het Wzd-secretariaat opgezet ter ondersteuning van de medewerkers.

Cliënten en hun vertegenwoordigers hebben we geïnformeerd over de Wzd met informatiepakketjes die fungeerden als gespreksstarter.

Door de aandacht voor de Wzd stelden collega’s elkaar en zichzelf steeds vaker de vraag of wat we doen het beste is voor de cliënt. Het gesprek hierover wordt steeds vaker gevoerd met cliënten en verwanten.

Medewerkers hebben in de kwaliteitsgesprekken aangegeven dat zij zich door de aandacht voor de Wzd nog meer bewust zijn geworden van de eigen regie van de cliënt. Opvallend vaak bleek die regie al in kleine dingen te zitten, zoals het uitkiezen van kleding of een ontbijt.

Er wordt ook nog regelmatig geworsteld met de Wzd. Bijvoorbeeld doordat cliënten door coronamaatregelen beperkt worden in hun dagelijks leven en doordat het Elektronisch Cliënten Dossier nog niet voldoende faciliterend is bij het registreren van de Wzd.

– Ruimte bieden aan innovatie op kleine schaal door inzet van technologie en/of sociale innovatie en inrichting van innovatieproces
We hebben verschillende innovaties ingezet voor het vinden, binden en boeien van nieuwe medewerkers. Zo hebben we gebruik gemaakt van de online campagnes en laagdrempelige assessments van Freddify, hebben we ingezet op het gesubsidieerde initiatief ‘coronabanen’ en zijn we actief gaan werven om zij-instromers aan ons te binden. Overall zagen we een toename in het aantal nieuwe collega’s die opgeleid moeten worden. Ook hebben we een introductieprogramma ontwikkeld om een zachte landing voor nieuwe medewerkers te bewerkstelligen.

2 Vinden, binden en boeien van medewerkers

– Werving & selectie versterken
Door openstaande vacatures stond er ook in 2021 weer veel druk op medewerkers. Daarom had het vinden van nieuwe medewerkers extra aandacht in 2021. Dit was in 2021 een nog moeilijkere opgave door de verder toegenomen krapte op de arbeidsmarkt. De hele zorgsector heeft hiermee te maken. In 2021 hebben we de zelfverantwoordelijke teams hierin ondersteund door de werving en selectie centraal te regelen. Voorheen waren de teams zelfverantwoordelijk voor het hele traject van werving en selectie. Door de werving voortaan centraal te regelen kunnen we beter zien op welke locatie en bij welke doelgroep een potentiële medewerker het beste past. Een potentiële nieuwe medewerker wordt vervolgens voorgesteld aan de locatie, die de procedure verder overneemt. 

– Uitvoering geven aan het programma Duurzame Inzetbaarheid
Tegelijkertijd voelen we extra waardering voor de bestaande medewerkers die met hun enorme betrokkenheid de zorg voor cliënten met elkaar draaiende houden. Om hen te ondersteunen en hen te behouden voor Zuidwester en de cliënten hebben we in 2021 de uitvoering van het programma Duurzame Inzetbaarheid afgerond. Een programma waarmee we de eerste stappen hebben gezet om uit te zoeken hoe we met elkaar het werk kunnen blijven doen dat we moeten doen. Denk daarbij als een vraag als: hoe blijven we vitaal genoeg om ons werk te doen?

Het programma heeft vooral op de achtergrond gespeeld en was nog niet voor iedereen merkbaar. Het eerste succes is wel behaald: het langdurig ziekteverzuim is sinds 2016 niet zo laag geweest.

In het kader van duurzame inzetbaarheid hebben we in 2021 gewerkt aan het vergroten van onze kennis en kunde zodat medewerkers voorbereid zijn op het werken met veranderende en meer complexe ondersteuningsvragen. In 2020 kwam veel scholing stil te liggen door coronamaatregelen. Het Leercentrum van Zuidwester heeft echter een inhaalslag gemaakt door leertrajecten online aan te bieden, Daarnaast stimuleerde en ondersteunde het Leercentrum de teams om hun (meerjaren)scholingsplannen op te stellen.

3 Verder inrichten van een duurzame organisatie en bedrijfsvoering

2021 was een belangrijk jaar op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. We hebben samen met collega’s, cliënten en verwanten het meerjarenplan Route 2020 afgesloten en geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat Zuidwester onverminderd wil bijdragen aan een waardevol leven en zinvol werk voor haar cliënten en medewerkers. Mede op basis van deze evaluatie is er een nieuwe meerjarenstrategie opgesteld met de titel ‘Koersvast samenwerken’. Hierin hebben we de focus gelegd op vier belangrijke pijlers: medewerkers, cliënten, organisatie en omgeving. In de nieuwe meerjarenstrategie hebben we onze ambities voor de periode 2021-2026 uitgesproken. In 2022 werken we met medewerkers en cliënten van Zuidwester aan de praktische invulling van die ambities.

2021 was ook het jaar waarin we het Strategisch Vastgoedplan van Zuidwester voor de periode 2020 tot 2035 hebben vastgesteld. In het plan is onderzocht hoe onze gebouwen de zorg voor de verschillende cliëntengroepen het beste kunnen ondersteunen. Deze vraagstukken zijn vertaald naar een duidelijk kostenoverzicht waardoor we in 2022 aan de slag kunnen met de financiering van de plannen.

Tot slot hebben we in 2021 grote stappen gezet in het digitaliseren van de behandeldossiers, waardoor de zorg rond de cliënt efficiënter geregeld kan worden. Daarnaast is besloten om voor het integraal cliëntendossier per 1 januari 2023 over te stappen naar een andere leverancier.

De kwaliteitsthema’s voor 2021

We hebben de medewerkers gevraagd tijdens de teamreflecties in ieder geval de volgende twee kwaliteitsthema’s uit het kwaliteitskader te bespreken:

  • Regie bij de cliënt
  • Vakkundige en betrokken medewerkers

‘Regie bij de cliënt’ was een belangrijk thema voor 2021. Onder andere door de komst van de Wet zorg en dwang in 2020. Waar er in 2020 nog sprake was van een overgangsjaar, dienden we vanaf 1 januari 2021 volledig volgens de nieuwe werkwijze te werken. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Het thema ‘vakbekwame en betrokken medewerkers’ wilden we bespreken omdat we in het najaar van 2020 van start zijn gegaan met het project Duurzame Inzetbaarheid. Een van onze uitdagingen daarbij was een duurzame inzet van medewerkers nu en in de toekomst. Dat dit een uitdaging was (en nog steeds is), werd geïllustreerd door bijvoorbeeld een hoog verzuim en verloop en – mede daardoor – hoge kosten voor de inzet van personeel niet in loondienst (PNIL).

Het belang van beide thema’s werd door Covid-19 nog eens extra benadrukt; de beperkende (landelijke) maatregelen die werden opgelegd aan onze cliënten en het verzuim en de hoge werkdruk onder medewerkers waar we mee te maken hadden (en nog steeds hebben). We wilden reflecteren op wat we in 2021 bereikt hebben op deze thema’s, dit vasthouden en ook kijken waar we nog verder kunnen verbeteren.

4 Regie bij de cliënt

‘Probeer te doorgronden waarom mensen doen wat ze doen’

De invoering van de nieuwe Wet zorg en dwang maakte ons nog eens extra bewust van de eigen regie van de cliënt. Steeds vaker gingen we het gesprek aan met cliënten en verwanten over vrijheidsbeperkingen en onvrijwillige zorg. Het vinden van alternatieven vroeg echter wel om maatwerk. Bijvoorbeeld in het geval van Hans, al vijftig jaar bewoner van Zuidwester en zijn voorgangers.

Lees het volledige verhaal

5 Vakkundige en betrokken medewerkers

‘De manier van werken van begeleiders is veranderd’

In het kwaliteitsrapport van 2020 hebben we ons voorgenomen om in 2021 medewerkers extra te ondersteunen met kennis zodat zij de zorgcyclus rond de cliënt goed konden organiseren.

Jelle de Vos (ervaringsdeskundige, bewoner en cliënt van Zuidwester) heeft de afgelopen jaren zelf ervaren hoe toenemende kennis bij medewerkers heeft geleid tot een manier van begeleiden die beter bij hem past.

Lees het volledige verhaal

6 Overige kwaliteitsthema’s

Om goed te kunnen toetsen welke vorderingen we in 2021 hebben gemaakt met de vooraf opgestelde speerpunten, vroegen we alle medewerkers te reflecteren op de kwaliteitsthema’s ‘Regie bij de cliënt’ en ‘Vakkundige en betrokken medewerkers’

Wanneer er tijd over was en daar behoefte aan was, kon ook worden gereflecteerd op de overige kwaliteitsthema’s:
– Zorgcyclus rond de cliënt
– Samenspel tussen zorg en ondersteuning
– Kwaliteit van bestaan
– Veilige zorg en ondersteuning

Daaruit kwamen de volgende bevindingen. Om de vorderingen in kaart te brengen, onderbouwen we de uitkomsten van de reflectiegesprekken met cijfers van 2021.

Thema: zorgcyclus rond de cliënt

Ook in 2021 zijn er weer stappen gezet op het gebied van de zorgcyclus. Begin 2021 werd de sharepointpagina rondom de zorgcyclus gelanceerd op ‘Zo werken wij’. Op deze pagina zijn alle onderdelen van de zorgcyclus in samenhang uitgewerkt. Hier kunnen medewerkers informatie en uitleg vinden over de verschillende onderdelen van de zorgcyclus. Ook worden hulpmiddelen en tools aangereikt die het werken met de zorgcyclus ondersteunen. Daarnaast kunnen medewerkers die in de dagelijkse praktijk knelpunten ervaren of juist goede voorbeelden hebben, hun verhaal hier delen. Zo breiden we de kennis over de zorgcyclus steeds verder uit.
Het leertraject rondom de zorgcyclus is in 2021 ook verder doorontwikkeld. Zo hebben steeds meer disciplines deelgenomen aan de bijeenkomsten over de zorgcyclus.

Daarnaast is er een doorvertaling gemaakt naar de beroepsopleidingen, waarin hetzelfde leertraject nu ook de basis is voor nieuwe medewerkers.

Tot slot hebben we in het najaar van 2021 een interne audit uitgevoerd rondom het thema ‘rapporteren in de zorgcyclus’. Hieruit bleek dat het nut van de rapporteren wordt ingezien, namelijk het informeren van collega’s en het hebben van een totaalbeeld van de cliënt. Het cliëntverwantenportaal werd als positief ervaren. Verwanten waarderen de snelle informatievoorziening rond de cliënt. Het portaal zorgt bij medewerkers ook voor meer bewustzijn over de wijze van rapporteren. Tegelijkertijd vinden zij het rapporteren in het cliëntverwantenportaal ook spannend, omdat er wordt meegelezen. We zien wel dat nog niet alle medewerkers op de hoogte zijn van het leertraject en de bestaande hulpmiddelen voor het rapporteren in de zorgcyclus.

Cijfers zorgcyclus rond de cliënt

Thema Samenspel tussen zorg en ondersteuning

Dit thema was optioneel om te bespreken door de teams tijdens de teamreflecties. 35 teams hebben bij dit thema stilgestaan.

Waar zijn we trots op?
– De teams zijn over het algemeen positief over de korte lijn met de Arts Verstandelijk Gehandicapten en de gedragsdeskundige. Dit is een mooi resultaat, want dit was vorig jaar een jaarplanthema.
– De teams zijn tevreden over de samenwerking met de Medische Dienst. Ook hier is hard aan gewerkt naar aanleiding van de reflecties van 2020.
– De teams zijn blij met Topdesk en de AVG poli.

 

Waar hebben we extra aandacht voor?
– Enkele teams hebben aangegeven dat de samenwerking met de Medische Dienst nog niet naar wens verloopt. Medewerkers hebben aangegeven moeite te hebben de Arts Verstandelijk Gehandicapten te bereiken, omdat de medische dienst hen op basis van hun informatie niet altijd kon of wilde doorverwijzen.

– De bereikbaarheid van de Ondersteunende Diensten is nog niet altijd optimaal. Bijvoorbeeld doordat er na 17.00 uur niemand meer bereikbaar is voor IT-problemen.

Thema Veilige zorg en ondersteuning

Ook in 2021 is er weer actief gestuurd op het lerend verbeteren naar aanleiding van incidenten. We zien dat veel teams naast de aandachtsfunctionaris Triasweb nog een tweede collega het leertraject laten volgen. Op die manier zijn meerdere medewerkers erop toegerust om informatie uit het systeem te halen om hier vervolgens met elkaar van te kunnen leren.

Vanaf het tweede kwartaal van 2021 zijn we gaan werken met de best practice meldroute van de leverancier van Triasweb. Deze meldroute maakt het analyseren voor aandachtsfunctionarissen, maar ook andere medewerkers in de organisatie, zoals zorgmanagers, makkelijker. Er komt meer specifieke informatie uit het systeem; zo zijn we van vijf naar zestien meldcategorieën gegaan.

Dat lerend verbeteren naar aanleiding van incidenten steeds meer in ons systeem zit, zien we ook in 2021 weer terug in de aantallen. We zien wel dat het registreren van verbeteracties in Triasweb ten opzichte van het aantal incidentmeldingen nog achterblijft. In 2020 waren er in totaal 61 verbeteracties geregistreerd en in 2021 waren dit er 72. Wel is het zo dat de wijze waarop we verbeteracties registreren, verschilt. In het meldformulier wordt er namelijk ook aan de melder gevraagd welke verbeteracties zij zien voor de situatie. Op deze plek is dit dus wel vastgelegd. In 2022 willen we een verdieping maken op hoe en waar we nu met elkaar verbeteracties vastleggen.

In 2022 zetten we verder in op het lerend verbeteren. Zo gaan we binnen Triasweb een autorisatiemodus vormgeven. Hierdoor ontstaan er duidelijke rollen binnen het systeem met daarbij passende rechten. Hiermee kunnen we medewerkers nog beter laten analyseren. Zo kan er dan door behandelaren op cliëntniveau worden geanalyseerd. Ook wordt er in 2022 gekeken of er mogelijkheden zijn tot het koppelen van Triasweb met ons Management Informatie Systeem.

Uit de teamreflecties zijn ook nog enkele punten gekomen met betrekking tot dit thema.

Waar zijn we trots op?
– Op het gebied van telefoons en piepers is er een verbeterslag gemaakt. Er is geïnvesteerd in materiaal, medewerkers voelen zich gehoord. Er is wel aandacht nodig voor de woningen waar dit nog niet goed is geregeld.

– Ondanks ieders drukke schema, lukt het medewerkers en de ondersteuningsdriehoek wel om er voor elkaar te zijn bij grote escalaties.

Waar hebben we extra aandacht voor?
– Het ondersteunen van cliënten met gedragsproblemen kan problemen opleveren in verouderde en vaak gehorige gebouwen. Bij eventuele escalaties zorgt dit voor onrust onder de andere cliënten.

– Het veilig voelen door medewerkers op de werkvloer in verband met het toenemende aantal incidenten met agressie. Dit gevoel van onveiligheid komt onder andere voort uit het feit dat teams niet compleet zijn en in wisselende samenstellingen werken.

Deel deze pagina!
Terug naar boven