01

Voorwoord en leeswijzer

02

Dit was ons jaar: 2021

03

Speerpunten kwaliteit

04

Zuidwester in getallen

05

Waar leggen we de focus in 2022?

06

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Eén gemeenschappelijk doel: kwalitatief goede zorg voor de Zuidwester-cliënten

De Centrale Cliëntenraad werkte in 2021 verder aan de hervorming van de medezeggenschap volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. De CRR ging daarnaast, samen met Zuidwester, actief op zoek naar nieuwe leden.

 

Aad van Vliet, voorzitter Centrale Cliëntenraad:
“2021 was het eerste volledige jaar waarin we als Centrale Cliëntenraad (CCR) samenwerkten met voorzitter van de Raad van Bestuur Angélique Koevoets. We kunnen stellen dat we vertrouwen hebben in de samenwerking. We komen dan wel van verschillende kanalen, maar doordat we met elkaar praten én naar elkaar luisteren worden we rivieren die in dezelfde zee uitkomen. We hebben hetzelfde doel voor Zuidwester: kwalitatief goede zorg voor de Zuidwester-cliënten.

Zelf gebruikten we het jaar 2021 om onze medezeggenschap nog meer in te richten volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. Dat vroeg zowel van ons als van de Raad van Bestuur om bewustwording over onze werkzaamheden. Zo is het voor goede besluitvorming belangrijk dat we als CCR tijdig worden betrokken bij ontwikkelingen binnen Zuidwester. De Raad van Bestuur wist steeds beter wanneer zij ons moesten inschakelen. Als CCR hielden we zelf ook de ontwikkelingen in de gaten om tijdig aan de bel te trekken als deze vroegen om advies- of instemmingsrecht van de CCR en we dreigden vergeten te worden.

Goede besluitvorming vraagt ook om goed op de hoogte zijn van wat er speelt bij onze achterban, de cliënten/verwanten. Dat was in 2021 een uitdagende opgave door allerlei coronamaatregelen. Ook de 25 procent respons op het Cliënt Tevredenheidsonderzoek (CTO) vonden we als CCR eigenlijk te laag om een goed beeld te krijgen van de mening van de cliënten/ verwanten. Daarom willen we in 2022 actiever contact zoeken met de driehoek van cliënt, medewerker en verwant. Ook zoeken we naar manieren om de cliënt meer te betrekken bij de medezeggenschap, omdat de CCR nu voornamelijk bestaat uit verwanten.
De uitslag van het CTO vonden we overigens wel positief. De 7,6 voor de begeleiding/ kwaliteit van zorg is nog niet de gewenste 8 plus, maar we bewegen wel de goede kant op.

Door actief nieuwe leden te werven, probeerden we in 2021 ook meer binding te krijgen met de achterban. We zochten met name jongere leden en meer cliënten in plaats van verwanten. Daar gaan we in 2022 mee verder.

Tot slot willen we alle medewerkers ook voor 2021 weer een groot compliment geven voor de manier waarop zij zijn omgegaan met de coronamaatregelen. Na iedere persconferentie werd snel geschakeld en de communicatie naar cliënten en ook verwanten was over het algemeen goed. 2021 werd vooral getekend door het feit dat veel medewerkers in quarantaine moesten doordat zij zelf corona hadden of mensen om hen heen. Dit legde nog meer druk op het personeel.
In 2022 zal die druk helaas niet verdwijnen door de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Samen moeten we dus op zoek naar manieren waarop de personeelsbezetting wat beter en anders kan, zodat Zuidwester goede zorg kunnen blijven verlenen aan de cliënten en het werk leuk blijft.

Nu ik heb gezien hoe we binnen Zuidwester met elkaar de veranderende omstandigheden door de coronamaatregelen in de zorgverlening hebben opgepakt, heb ik hoop en goede moed dat we ook samen steeds weer een stukje verder komen met het aangaan van de uitdagingen van de toekomst.”

Interne samenspraak CCR

De cliënt meer aan het woord. Dat is gelukt. Een mooi voorbeeld hoe Zuidwester lerend verbeteren in de praktijk brengt en iets doet met de feedback van vorig jaar. Wat de cliëntenraad betreft mag de cliënt zelfs nog meer aan het woord komen.
Het thema eigen regie was een passend thema dit jaar met de verdere invoering van de Wet zorg en dwang binnen Zuidwester. Het is niet vreemd

dat de invoering van deze wet ook tijdens teamreflecties veel is besproken. En daardoor uitgebreid in het jaarbericht terug komt. Het is wel goed te beseffen dat eigen regie voor cliënten vaak in heel kleine dingen kan zitten, die niets met onvrijwillige zorg te maken hebben.

Tot slot zien we ook dit jaar een goede balans in het rapport terug. Naast de dingen die goed gaan is er ook aandacht voor zaken die verbeterd kunnen worden.

Wil je meer informatie? Ga naar de pagina van de Centrale Cliëntenraad op onze website.

Jaarverslag  CCR Zuidwester 2021 

 

Samenstelling CCR in 2021

Aad van Vliet (voorzitter/ secretaris)
Wim Klepper 
Leo Molendijk 
Angeline Oranje
Leen van Winkelhof 
Cobie Weiden 

V.l.n.r.: Leen van Winkelhof, Leo Molendijk, Cobie Weiden, Aad van Vliet
en Wim Klepper

Angeline Oranje ontbreekt op de foto

 

‘We nemen elkaar mee naar een hoger niveau’

De ondernemingsraad van Zuidwester voelde in 2021 de krapte op de arbeidsmarkt aan den lijve. Maar liefst vier OR-leden gingen elders aan de slag. Dat betekende nieuwe leden werven en opleiden, maar ondertussen werd er ook gewerkt aan meer inspraak door de invoering van medezeggenschapsgroepen.

Voorzitter Frits Nienkemper en vicevoorzitter Jan van Hassent van de Ondernemingsraad:
“In 2020 vormden we een nieuwe ondernemingsraad met tien leden. Gezien de omvang van Zuidwester hebben we recht op vijftien zetels. We kozen echter voor tien leden en gebruiken de capaciteit van de overige vijf plekken om medezeggenschapsgroepen te vormen. Dit zijn groepen die zich kunnen buigen over specifieke onderwerpen. Dat geeft ons de kans om goed te peilen welke mening onze achterban heeft over actuele onderwerpen.

Er speelt op dit moment veel binnen Zuidwester waarover wij als ondernemingsraad advies- en instemmingsrecht hebben. Door corona en quarantaine kwam er veel druk te staan op het personeel en was er veel inzet van PNIL. Een ontwikkeling waarover we onze zorgen hebben uitgesproken.
Zelf kregen we als OR ook te maken met problemen met personele bezetting waar iedereen op dit moment de gevolgen van merkt. Maar liefst vier OR-leden stopten met hun werk omdat zij vertrokken naar een andere werkgever. Gelukkig hebben we vier goede vervangers gevonden.
Overige zaken die speelden, waren de aangekondigde herinrichting van de Ondersteunende Diensten, de overstap naar een nieuwe ARBO dienstverlener en het nieuwe sociaal kader. De vorige OR had al een ontwerp voor dit sociaal kader gemaakt, dit is nu met kleine aanpassingen verlengd.

Om tot goede besluitvormig te komen in soms ingewikkelde zaken hebben we in 2021 veel tijd besteed aan scholing. Door gestructureerd te werken vanuit de Wet Ondernemingsraden (WOR) groeien we mee met het niveau van Zuidwester en kunnen we een waardevolle aanvulling vormen als vertegenwoordiger van de medewerkers.
Om die reden vormen we ook commissies die zich richten op specifieke thema’s: veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM), financiën, HRM, Communicatie. We hebben een vakbondsconsulent in opleiding en we hebben weer een ambtelijk secretaris die ook geschoold wordt.

Die professionaliseringsslag zetten we voort in 2022, want ook het nieuwe jaar biedt weer goede kansen op het gebied van medezeggenschap. In 2021 maakten we al gebruik van de mogelijkheid tot medezeggenschap door verschillende medezeggenschapsgroepen te vormen. In 2022 organiseren we wederom medezeggenschapsgroepen. Dit keer zijn de groepen bedoeld om input te leveren voor de invulling van de meerjarenstrategie.

Omdat veel thema’s invloed hebben op zowel cliënten als medewerkers, zoeken we ook de samenwerking met de Centrale Cliëntenraad. Tevreden medewerkers zorgen immers voor tevreden cliënten. Zo nemen we bijvoorbeeld in de regio Goeree-Overflakkee al samen deel aan overleggen. Op die manier weten we van elkaar waarmee we bezig zijn en sparen managers tijd uit doorat de medezeggenschap in een bijeenkomst is georganiseerd. Deze manier van werken is voor ons inherent aan de zorg: we doen het samen. We helpen elkaar naar een hoger niveau en daar gaan we in 2022 met volle energie mee verder.”

Interne samenspraak OR

Ook dit jaar geeft het kwaliteitsrapport een herkenbaar beeld hoe Zuidwester werkt aan kwaliteit.
De ondernemingsraad is van mening dat de successen van Zuidwester in het rapport terugkomen. De regionale verschillen zijn in het rapport dit jaar minder goed terug te zien.  Ook had er meer positieve aandacht mogen zijn voor de ondersteuning vanuit de werkgroep Corona voor medewerkers en cliënten.  De wijze waarop maatwerk voor cliënten steeds is mogelijk gemaakt verdienen een groot compliment.

Het op een juiste manier invulling geven aan de Wet zorg en dwang is herkenbaar. Medewerkers vinden het lastig om de gevraagde formulieren goed te verwerken. De ondernemingsraad adviseert om hierbij nog meer praktische hulp in te zetten bij de teams, door teams te bezoeken met een deskundige.
Mooi om te zien hoe we onze expertise van het Expertisecentrum via de polikliniek ook voor andere mensen beschikbaar maken. We zouden in de toekomst ook graag meer willen lezen over de inhoudelijke ontwikkelingen binnen het ECZ en hoe dat ook zorgt voor een betere kwaliteit voor onze interne cliënten.

Jaarverslag OR Zuidwester 2021


Samenstelling OR in 2021

 

 • Frits Nienkemper (voorzitter)
 • Jan van Hassent (vicevoorzitter)
 • Bas van der Klift (secretaris)
 • Els Twigt
 • Rico van Beveren
 • Jessica Beukelman
 • Margaret de Geus
 • Devid van Ree
 • Marieke van Noord
 • Rian van Eekelen
 • Natascha Blokpoel (ambtelijk secretaris)

 

 

 

 

V.l.n.r. zittend:
Jessica Beukelman, Frits Nienkemper, Jan van Hassent
V.l.n.r. staand:
Rian van Eekelen, Els Twigt, Jopie van der Gaag (lid per 2022), Marieke van Noord, Rico van Beveren en Margaret de Geus

Devid van Ree, Natascha Blokpoel en Bas van der Klift ontbreken op de groepsfoto

Deel deze pagina!
Terug naar boven